اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

برگزاری برنامه رسانه ها و گزارشگری صلح در کابل

این برنامه با اشتراک تعداد از رسانه های دولتی و خصوصی از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در کابل برای یک روز برگزار گردید. هدف از برگزاری این برنامه شریک نمودن محتوای رهنمود گزارش…

ادامه مطلب...

دولت به اعتراض رسانه ها در مورد محدودیت دسترسی به اطلاعات پاسخ دهد

تعدادی از رسانه های سرتاسری و محلی دربرابر آنچه محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات…

صفحه فیسبوک ما