اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

پایان دوره آموزشی برای خبرنگاران در ولایت جوزجان

ورکشاپ دو روزه درولایت جوزجان از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به کمک نهاد های USAID وinternews راه اندازی گردید. این برنامه که تحت عنوان (مصئونیت ژورنالیستان وکارمندان رسانه) به هدف تفهیم چگونگی حفظ جان خبرنگاران واهل رسانه، قبل از…

ادامه مطلب...

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما