با بزرگترینرين، فعالترین و حرفه یی ترین اتحادیه ژورنالیستان بپیوندیدد افغانستان د ژورنالیستانو تر ټولو غښتلې،پراخې، فعالې او مسلکي اتحادیې سره یوځای شﺉ
 • فراغت خبرنگاران از دوره دوم آموزشی خبرنگاران و انتخابات / عقرب 1392
 • دوره دوم آموزشی خبر نگاری وانتخابات / میزان 1392
 • دوره آموزشی وقایه توبرکلوز / عقرب 1392
 • فراغت خبرنگاران از دوره دوم آموزشی خبر نگاری و انتخابات / میزان 1392
 • فراغت خبرنگاران از دوره آموزشی خبرنگاری و قوانین /عقرب 1392
 • نشست خبری / جدی 1392
 • سیمینار ملی خبرنگاران و انتخابات / میزان 1392
 • محفل آغاز فعالیت فدراسیون ژورنالیستان افغانستان / جدی 1392
 • مجمع عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • مجمع عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان/ میزان 1392
 • انتخابات شورای عالی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • نشست خبری حمایت از نویسنده و ژورنالیست پرتو نادری / دلو 1391
 • دادخواهی برای تطبیق قانون رسانه ها در شورای ملی /
 • ارائه شکایات علیه قانون شکنی وزیر اطلاعات و فرهنگ در مجلس سنا / ثور 1392
 • اعتراض در برابر لت و کوب خبرنگاران در غور /
 • دادخواهی برای تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات / سنبله 1392
 • دادخواهی برای جلوگیری ازقانون شکنی وزیر اطلاعات و فرهنگ در مجلس سنا / جوزا 1392
 • راهپیمایی برای تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات / سنبله 1392
 • اعتراض در برابر قتل یک خبرنگار در هرات / ثور 1392
 • دادخواهی برای تعدیل لاحیه تنظیم امور رسانه ها در جریان انتخابات /
 • خبرنگار رادیومژده درهرات باضرب گلوله زخمی شد / ثور 1392
 • امضاء تفاهم نامه ایجاد فدراسیون ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • تصویب اساسنامه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / جدی 1392
 • مجمع عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • مجمع عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • دادخواهی برای جلوگیری از تعدیل قانون رسانه های همگانی /
 • اهدای جوائز اجمل نقشبندی به خبرنگاران شجاع / ثور 1392