اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

هفتهٔ گذشته، به خبرنگاران و رسانه ها، ضایعه آفرین بود

در هفتهٔ گذشته، جامعهٔ رسانه یی کشور سه تن از اعضای خود را از دست داد. در جریان هفتهٔ گذشته، نخست فاروق فیضی، گزارشگر….

صفحه فیسبوک ما