اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

برخورد پولیس با خبرنگاران

ماموران پولیس، خبرنگاران را لت وکوب کردند

شماری از خبرنگاران می گویند که در جریان پوشش خبری حملۀ انتحاری صبح امروز از سوی ماموران پولیس، لت و کوب شده اند. حد اقل سه تن از خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی، در این حادثه مورد خشونت قرار گرفته اند.

ادامه مطلب...

اعلامیه ها

ریاست شورای ولایتی هرات، نباید مانع دسترسی به اطلاعات شود

رییس شورای ولایتی هرات، در یک نامۀ رسمی به ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت نوشته است که به خبرنگاران و رسانه ها ابلاغ شود تا در صورت نیاز به گفتگو با اعضای این شورا، درخواست مکتوبی ارائه کنند.
در درخواست شورای ولایتی از گفتگوی شماری از اعضای این شورا با رسانه ها ابراز نارضایتی شده و تاکید گردیده است که در صورتی که رسانه ها همچنان بخواهند بدون اطلاع قبلی به این شورا ،گفتگوی اعضای این شورا را نشر کنند مسؤولیت بر دوش رسانه هاست.
ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، در نامۀ رسمی که امروز به رسانه ها فرستاده، این مطلب را به آگاهی رسانه ها رسانیده است.
در اعلامیه ای که از سوی“کمیتۀ مشترک نهاد های خبرنگاری” هرات در پیوند با این مساله، صادر شده، این اقدام ریاست شورای ولایتی، “تهدید به فعالیت رسانه یی در آن ولایت” و “مخالف اصول آزادی بیان” خوانده شده است.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، اقدام شوای ولایتی هرات را مخالف احکام قوانین نافذ در کشور می داند و تقاضا دارد تا ریاست آن شورا، در این تصمیم خود تجدید نظر نماید. ما با تاکید بر این که شورای ولایتی یک نهاد دموراتیک است و اعضای آن حق و صلاحیت ابراز نظر آزاد را دارند، به رسانه ها و خبرنگاران ولایت هرات مشوره می دهیم که مطابق احکام قوانین نافذ در کشور، همچنان به فعالیت های حرفه یی شان ادامه دهند و زیر بار هیچ اقدام غیر قانونی هیچ نهادی نروند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان این مساله را به نهاد های مرتبط دولتی از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ و دفتر ریاست جمهوری دنبال خواهد کرد تا از فشار بر رسانه ها و خواست های فراقانونی از خبرنگاران و رسانه ها، جلو گیری شود.

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

صفحه فیسبوک ما