با بزرگترینرين، فعالترین و حرفه یی ترین اتحادیه ژورنالیستان بپیوندیدد ژورنالیستانو تر ټولو لوی، تر ټولو فعال او تر ټولو مسلکی اتحادیی سره یوځـای شی آگاهی برای علاقمندان برنامه های آموزشی ... به زودیEducational Training Courses... Coming Soon
 • فراغت خبرنگاران از دوره دوم آموزشی خبرنگاران و انتخابات / عقرب 1392
 • دوره دوم آموزشی خبر نگاری وانتخابات / میزان 1392
 • دوره آموزشی وقایه توبرکلوز / عقرب 1392
 • فراغت خبرنگاران از دوره دوم آموزشی خبر نگاری و انتخابات / میزان 1392
 • فراغت خبرنگاران از دوره آموزشی خبرنگاری و قوانین /عقرب 1392
 • نشست خبری / جدی 1392
 • سیمینار ملی خبرنگاران و انتخابات / میزان 1392
 • محفل آغاز فعالیت فدراسیون ژورنالیستان افغانستان / جدی 1392
 • مجمع عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • مجمع عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان/ میزان 1392
 • انتخابات شورای عالی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • نشست خبری حمایت از نویسنده و ژورنالیست پرتو نادری / دلو 1391
 • دادخواهی برای تطبیق قانون رسانه ها در شورای ملی /
 • ارائه شکایات علیه قانون شکنی وزیر اطلاعات و فرهنگ در مجلس سنا / ثور 1392
 • اعتراض در برابر لت و کوب خبرنگاران در غور /
 • دادخواهی برای تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات / سنبله 1392
 • دادخواهی برای جلوگیری ازقانون شکنی وزیر اطلاعات و فرهنگ در مجلس سنا / جوزا 1392
 • راهپیمایی برای تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات / سنبله 1392
 • اعتراض در برابر قتل یک خبرنگار در هرات / ثور 1392
 • دادخواهی برای تعدیل لاحیه تنظیم امور رسانه ها در جریان انتخابات /
 • خبرنگار رادیومژده درهرات باضرب گلوله زخمی شد / ثور 1392
 • امضاء تفاهم نامه ایجاد فدراسیون ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • تصویب اساسنامه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / جدی 1392
 • مجمع عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • مجمع عمومی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان / میزان 1392
 • دادخواهی برای جلوگیری از تعدیل قانون رسانه های همگانی /
 • اهدای جوائز اجمل نقشبندی به خبرنگاران شجاع / ثور 1392