اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

برگزاری نشست ملی«مثلث دسترسی به اطلاعات» در کابل

نشست ملی«مثلث دسترسی به اطلاعات» با حضور خبرنگاران و مدیران رسانه ها، مقامات حکومتی، اطلاع رسان های ادارات دولتی و اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به روز های هفدهم و هژدهم حوت، در کابل برگزار شد.

ادامه مطلب...

خبرنگاران و مقامات دولتی مکلف به برخورد محترمانه با یکدگر هستند

در نشست خبری روز گذشتهٔ رییس جمهور غنی، برخورد رییس جمهور با حد اقل یکی از خبرنگاران، خلاف ارزش های آزادی بیان و فعالیت….

صفحه فیسبوک ما